หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง 99 ปี ยังออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตร ไม่เคยขาด

หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง 99 ปี ยังออกบิณฑบาตเป็นกิจวัตร ไม่เคยขาด

เพจ Youlike (คลิปเด็ด) ได้ โพสต์ภาพของ หลวงปู่ครูบ าบุญเป็ง อายุ 99 ปี ที่ได้ออกบิณฑบ าตในตอนเช้าได้ต ามปกติ ยังสามารถเดินบิณฑบ าตได้ โดยทางเพจ ระบุว่า

อนุโมทนา สาธุคะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หลวงปู่ครูบ าบุญเป็ง อายุ 99 ปีกับอีก 7 เดือน พรรษา 80 พรรษา ข้อวัตรปฏิบัติ 1 ของธุดงค์ขององค์ท่านยังปฏิบัติ ไม่เคยข าด

นั่นคือบิณฑบ าตเป็นวัตร วัตรแห่งการเลี้ยงชีพ ด้วยตัวเอง ที่มา Apiyaporn Yaneekul

หลวงปู่ผู้มีอายุ 99 ปี 7 เดือน พรรษา 80 พรรษา ที่ยังคงมีวัตร ปฏิบัติ ในข้อ 1 ธุดงค์ขององค์ท่านยัง ปฏิบัติ ไม่เคยข าด นั่นคือบิณฑบ าตเป็นวัตร ซึ่งเป็นวัตรแห่งการเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง

หลวงปู่ ครูบ าบุญเป็ง คือผู้มีธรรมอันประเสริฐ เป็นเนื้อนาบุญ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวลำปาง และชาวเหนือในละแวกใกล้เคียง อย่างไม่เสื่อมคลาย โดยจะมีการจัดงานครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม นี้

ชาวบ้านแห่สาธุ หลวงปู่ครูบ าบุญเป็ง 99 ปี ยังออกบิณฑบ าต ไม่เคยข าด

หากเราจะพูดถึงกิจของสงฆ์ คำๆนี้ ไม่ย าก แต่เข้าใจไม่ง่ายเลย “กิจของสงฆ์” มีคำบ าลี 2 คำ คือ “กิจ” และ “สงฆ์

กิจวัตร 10 อย่างของภิกษุ

1 ล งอุโบสถ 2 บิ ณ ฑ บ าตเ ลี้ ยง ชีพ 3 สวด มน ต์ไห ว้พระ

4 กว าด อาว าสวิ ห า รลาน พ ร ะเจดีย์ 5 รักษาผ้าครอง

6 อยู่ป ริว าส กร ร ม 7 โกนผมป ลง หน วด ตั ดเ ล็ บ

8 ศึกษาสิกข าบทและปฏิบัติ พระอาจารย์ 9 เทศนาบัติ

10 พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง 4 เป็นต้น

กิจวัตร 10 เห ล่านี้เป็ นกิจใหญ่ ควรที่ภิกษุ จะต้องศึ กษ าให้ทราบค วามชัด และจำไว้เพื่อปฏิ บัติ สมควรแก่ สม ณส ารูปแห่งตน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *