ประกันสังคม ช่วยออกจ่ายค่าเทอม ลูกผู้ปร ะกันต นด้ วย เช็ก เงื่อนไขเลย - Yimsod.com
  • 2020-08-09

ประกันสังคม ช่วยออกจ่ายค่าเทอม ลูกผู้ปร ะกันต นด้ วย เช็ก เงื่อนไขเลย

 ประกันสังคม ช่วยออกจ่ายค่าเทอม ลูกผู้ปร ะกันต นด้ วย เช็ก เงื่อนไขเลย

1.เจ็บป่วยเบิกได้ รักษาพยาบาลฟรี ตามโรงพยาบาลที่ระบุเลือกไว้ในบัตร (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน) กรณีผู้ป่วย

ใน ค่าห้องและค่าอาหาร โรงพยาบาลรัฐบาล เบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท ในส่วนของค่าห้องและค่าอาหาร โรงพยาบาลเอกชน เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท (ICU 4,500)

2.ทำฟันได้อีก ผุ อุด ขูดหินปูนได้ 900 บาท/ครั้ง/ปี

3.ทุพพลภาพมีชดเชย เงื่อนไข: ผู้ประกันตนจ่ายเงิ นสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อน

ทุพพลภาพ ในกรณีทุพพลภาพร้ายแรง รับเงิ นทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิต

4.จากไปมีเงิ นให้คนข้างหลัง รับค่าทำศพ 50,000 บาท รับเงิ นสงเคราะห์เสียชีวิตเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2

ของเงิ นเดือนถึง 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาส่งเงิ นสมทบ)

5.มีลูกช่วยจ่ายค่าคลอด เงื่อนไข: จ่ายเงิ นสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือน

คลอดบุตร สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ผู้ประกันตนหญิงได้รับเงิ นสงเคราะห์จากการลาคลอดเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของเงิ นเดือนเป็นระยะเวลา 90 วัน (ใช้สิทธิได้เฉพาะบุตรคนที่ 1 และ 2 เท่านั้น)

6.ลูกเรียนช่วยค่าเทอม เงื่อนไข: จ่ายเงิ นสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น ได้รับเงิ นสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่บุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ (สูงสุด 3 คนต่อครั้ง)

7.ตกงานมีเงิ นให้ เงื่อนไข: จ่ายเงิ นสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน มี

ระยะเวลาว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป ต้องไม่ถูกเลิกจ้างในกรณี ทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย สิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ถูกเลิกจ้าง ได้รับเงิ นชดเชย 50% ของเงิ นเดือน (สูงสุดไม่เกิน 180

วัน คำนวณจากฐานเงิ นเดือน 15,000 บาท) ในกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน ได้รับเงิ นชดเชย 30% ของเงิ นเดือน (สูงสุดไม่เกิน 90 วันคำนวณจากฐานเงิ นเดือน 15,000 บาท) 8.เกษียณไปมีค่าขนม

Facebook Comments

เรื่องที่น่าสนใจอื่น